Posters

Bedømmelseskomitéen har besluttet at forlænge fristen for indsendelse af abstracts til Traumekonferencen 2019 –  til d. 15. november kl. 12.

INDKALDELSE AF VIDENSKABELIGE BIDRAG

Der modtages videnskabelige bidrag til Aarhus Traumekonference 25.-26. november 2019, arrangeret af de 4 danske traumecentre

 

De accepterede abstracts præsenteres kort i plenum med 2-3 slides og som poster

– ønsker man udelukkende at få abstract præsenteret som poster de to dage, skal man anføre dette.

 

Konkurrence:

De 4 bedste præsentationer, abstract, foredrag og poster vurderet samlet bliver præmieret med en 1. præmie kr. 5.000,00, en 2. præmie kr. 3.000,00, og en 3. præmie kr. 2.000,00.

 

Vejledning for udfærdigelse af videnskabelige bidrag til konferencen:

Abstracts kan fremsendes på dansk eller engelsk og skal, hvor det er relevant, indeholde oplysninger om godkendelse af den videnskabsetiske komité og Lægemiddelstyrelsen.

Abstracts inddeles i:

  1. Titel, forfatter(e), institution, e-mail og fuldt navn på korresponderende forfatter = den forfatter der skal præsentere arbejdet

  2. Introduktion

  3. Metoder

  4. Resultater

  5. Diskussion

  6. Konklusion

  7. Maks. 2 figurer eller tabeller

  8. Maks. 3 referencer

Abstracts må max fylde 3.000 anslag inkl. mellemrum og tegnsætning. Undlad at benytte funktioner, der danner referenceliste o.lign. automatisk.

Abstracts indsendes senest d. 04. november 2019 til

Traumekoordinator Lisbeth Bjerre

lisbebje@rm.dk

 

Bedømmelseskriterier for abstracts til foredragskonkurrencen:

Tidligere publikation: Bidragene må ikke være offentliggjort som originalartikel i et internationalt tidsskrift, men må gerne have været fremlagt mundtligt og/eller vist som poster.

Vurdering: Hvert abstract bedømmes på en skala fra 0 (lavest) til 12 i forhold til følgende områder:

Emnet: Relevant for traume behandling i bredeste forstand? Originalt?

Problemformuleringen: Klart defineret formål?

Metoder: Relevante, klart beskrevet? Etiske problemer?

Resultaterne: Væsentlige nye fund og observationer, der kan bidrage til udviklingen i

området?

Konklusionen: Klar og i overensstemmelse med problemformuleringen?

Fremstillingen: Klar, præcis og sprogligt tilfredsstillende?

Hvert område kan højest gives 2 point, så den samlede score kan højest blive 12.

Abstracts kan godt være protokoller eller kasuistikker.

Abstracts bedømmes af en abstract komite. Abstract, som komiteen ikke finder egnede til en præsentation, vil blive afvist.